hair/Hair_Medium_Hp_01/Types/Hair_Medium_Hp_01_Simple.type

Basic
Volume0.10 m3
Mass0.10 
 PublishedFalse
Cargo
Capacity0.00 m3
Other
 Gender3.00 
Capacity0.00 m3
Mass0.10 
Volume0.10 m3
radius1.00

Description

hair/Hair_Medium_Hp_01/Types/Hair_Medium_Hp_01_Simple.type